Ielogošanās ar savu telefona nummuru lojālajiem klientiem:

SPA and WELLNESS in Riga

Noteikumi

Šie noteikumi nosaka savstarpējās attiecībās, kas veidojas starp SIA Bonitta Cosmetics, reģistrācijas nr.: LV40103983600, Juridiskā adrese: Tirgoņu iela 17-2A, Rīga, LV-1050, un preču un pakalpojumu pircēju, kas veic Dāvanu Kartes pirkumu interneta vietnē aquavillaspa.lv.

1. Noteikumos lietotie termini

1.1. Mājaslapa – aquavillaspa.lv;

1.2. Klients – persona, kas Mājaslapā izsaka vēlmi un iegādājas Dāvanu Karti preču vai pakalpojuma saņemšanai;

1.3. SIA Bonitta Cosmetics, Tirgoņu iela 17-2A, Rīga, LV-1050

1.4. Dāvanu Karte – dokuments, ko Klients iegādājas Mājaslapā, lai pēc tam varētu iegādāties Pārdevēja piedāvāto preci vai pakalpojumu par Mājaslapā norādīto cenu;

1.5. Dāvanu Kartes derīguma termiņš – laika periods, kurā Klientam ir tiesības izmantot Dāvanu Karti un iegādāties Pārdevēja preci vai pakalpojumu par Dāvanu Kartē norādīto cenu.
 

2. Dāvanu Karšu iegāde un maksa par pirkumu

2.1. Klients iesniedz pieprasījumu Dāvanu Kartes pirkumam Mājaslapā un veic maksu par Dāvanu Karti;

2.2. Pirkums par Dāvanu Karti tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad Klients ir veicis par to samaksu;

2.3. Pēc samaksas veikšanas par Dāvanu Karti, Klientam tiek dota iespēja Dāvanu Karti izdrukāt;

2.4. Klients, uzrādot Dāvanu Karti vai uz Dāvanu Kartes redzamo kodu un ievērojot Dāvanu Kartes derīguma termiņu, pērk preci vai pakalpojumu no Pārdevēja, par cenu, kāda tā ir norādīta Dāvanu Kartē.
 

3. Klienta tiesības un pienākumi

3.1. Klientam, reģistrējoties Mājaslapā, ir pienākums sniegt par sevi patiesu informāciju, lai nepieciešamības gadījumā Pārdevējam būtu iespēja sakontaktēties ar Klientu;

3.2. Klientam ir pienākums rūpēties, lai izmantotais lietotājvārds un parole, ko Klients izmanto, lai ienāktu Mājaslapā, nenonāk trešo personu rīcībā.

3.3. Klientam, kurš ir veicis Dāvanu Kartes pirkumu, ievērojot Dāvanu Kartes derīguma termiņu, ir tiesības pieprasīt no Pārdevēja, lai attiecīgā prece vai pakalpojums tiktu pārdots par Dāvanu Kartē norādīto cenu;

3.4. Klientam, ja viņš ir fiziska persona un atzīstams par patērētāju Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, ir tiesības izmantot atteikuma tiesības atbilstoši šo noteikumu 4. sadaļai.
 

4. Atteikuma tiesības

4.1. Atteikuma tiesību noteikumi ir piemērojami Klientiem, kas ir fiziskas personas un ir atzīstamas par patērētājiem Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē. Uz Klientiem, kas nav atzīstami par patērētājiem Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, attiecas vispārīgie Civillikuma noteikumi par saistību tiesībām.

4.2. Atteikuma tiesības ir Klienta tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot Pārdevējam zaudējuma atlīdzību. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo Klientu no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preces atdošanu atpakaļ Pārdevējam.

4.3. Klientam ir tiesības atteikties no Dāvanu Kartes iegādes 14 dienu laikā no Dāvanu Kartes apmaksas brīža, ja Dāvanu Karte nav tikusi izmantota. Dāvanu Karte tiek uzskatīta par izmantotu ar brīdi, kad Klients, uzrādot Dāvanu Karti vai izmantojot tajā norādītos identifikācijas numurus, saņem preci vai pakalpojumu par Dāvanu Kartē norādīto cenu.

4.4. Lai izmantotu atteikuma tiesības attiecībā uz Dāvanu Karti, Klientam ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) ir jāinformē Pārdevējs par lēmumu atteikties no šā līguma.

4.5. Atteikumu tiesību izmantošanas gadījumā attiecībā uz precēm, Klienta pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīšanas Pārdevējam, nosūtīt vai nodot preci atpakaļ Pārdevējam viņa tirdzniecības vietā vai juridiskajā adresē.

4.6. Ja Klients viennozīmīgi izvēlējies piegādes veidu, kas atšķiras no parastā preces piegādes veida, kurš ir vislētākais no Pārdevēja piedāvātajiem, Pārdevējam nav pienākums atmaksāt Klientam izmaksas, kuras pārsniedz ar parasto preces piegādes veidu saistītās izmaksas. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad Pārdevējs pats piedāvājis paņemt preci atpakaļ vai ja prece līguma noslēgšanas brīdī ir piegādāta Klienta dzīvesvietā un tās īpašību dēļ to nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu.

4.7. Klients nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

4.7.1. pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja Klients ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts;

4.7.2. preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras Pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;

4.7.3. prece tiek izgatavota pēc Klienta norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;

4.7.4. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

4.7.5. Klients ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

4.7.6. prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
 

5. Noslēguma noteikumi

5.1. Šo noteikumu teksta sadalīšana punktos, apakšpunktos un sadaļās, kā arī to virsraksti neietekmē teksta svarīgumu un juridisko spēku, bet ir pielietoti vienīgi ērtības un pārskatāmības labad.

5.2. Ja kāds no šo noteikumu nosacījumiem vai tā daļa kļūst par spēkā neesošu vai neizpildāmu tādu iemeslu dēļ, ko puses nevar novērst saprātīgiem līdzekļiem, tas neietekmē pārējo šo noteikumu nosacījumu spēkā esamību un darbības laiku.

5.3. Gadījumā, ja Klients nav saņēmis Dāvanu Karti pasūtījuma formā norādītajā savā e-pasta adresē 1 stundas laikā pēc tam, kad Klients ir samaksājis par to naudu, kā arī, ja Klients gaida kādu citu atbildi, kas Pārdevējam būtu bijis jāsniedz elektroniski, bet Klients to nav saņēmis, Klienta pienākums ir par to informēt Pārdevēju telefoniski +371 29196349 vai arī elektroniski rakstot uz aquavillaspa@bonittacosmetics.lv.

5.4. Ja starp Klientu un Pārdevēju rodas strīds, puses to cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanos neizdodas panākt, puses strīdu risina ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra vai LR tiesas palīdzību, kā to nosaka LR likumdošana.

5.5. Šie noteikumi ir spēkā ar brīdi, kad Klients sāk lietot Mājaslapu un paliek spēkā līdz brīdim, kamēr Klientu un Pārdevēju saista tiesiskas attiecības.