SPA and WELLNESS in Riga

Noteikumi

Šie noteikumi nosaka savstarpējās attiecībās, kas veidojas starp SIA AQUA VILLA, Vien. Reģ. Nr. 42103107241, Juridiskā adrese: : Tirgoņu iela 17-2A,Rīga LV-1050, un preču un pakalpojumu pircēju, kas veic Dāvanu Kartes pirkumu interneta vietnē aquavillaspa.lv.

1. Noteikumos lietotie termini

1.1. Mājaslapa – aquavillaspa.lv;
1.2. Klients – persona, kas Mājaslapā izsaka vēlmi un iegādājas Dāvanu Karti preču vai pakalpojuma saņemšanai;
1.3. SIA AQUA VILLA, Juridiskā adrese: : Tirgoņu iela 17-2A,Rīga LV-1050
1.4. Dāvanu Karte – dokuments, ko Klients iegādājas Mājaslapā, lai pēc tam varētu iegādāties Pārdevēja piedāvāto preci vai pakalpojumu par Mājaslapā norādīto cenu;
1.5. Dāvanu Kartes derīguma termiņš – laika periods, kurā Klientam ir tiesības izmantot Dāvanu Karti un iegādāties Pārdevēja preci vai pakalpojumu par Dāvanu Kartē norādīto cenu.

2. Dāvanu Karšu iegāde un maksa par pirkumu

2.1. Klients iesniedz pieprasījumu Dāvanu Kartes pirkumam Mājaslapā un veic maksu par Dāvanu Karti;
2.2. Pirkums par Dāvanu Karti tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad Klients ir veicis apmaksu;
2.3. Pēc Dāvanu Kartes iegādes, to ir iespējams arī izdrukāt;
2.4. Klients, uzrādot Dāvanu Karti vai uz Dāvanu Kartes redzamo kodu un ievērojot Dāvanu Kartes derīguma termiņu, pērk preci vai pakalpojumu no Pārdevēja, par cenu, kāda tā ir norādīta Dāvanu Kartē.

3. Klienta tiesības un pienākumi

3.1. Klientam, reģistrējoties Mājaslapā, ir pienākums sniegt par sevi patiesu informāciju, lai nepieciešamības gadījumā Pārdevējam būtu iespēja sazināties ar Klientu;
3.2. Klientam ir pienākums rūpēties, lai izmantotais lietotājvārds un parole, ko Klients izmanto, lai ienāktu Mājaslapā, nenonāk trešo personu rīcībā.
3.3. Klientam, kurš ir veicis Dāvanu Kartes pirkumu, ievērojot Dāvanu Kartes derīguma termiņu, ir tiesības pieprasīt no Pārdevēja, lai attiecīgā prece vai pakalpojums tiktu pārdots par Dāvanu Kartē norādīto cenu;
3.4. Klientam, kurš atbilst Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 1. panta trešajam punktam, ir tiesības izmantot atteikuma tiesības atbilstoši šī likuma izpratnē.
3.5. Gadījumā, ja Klients nav saņēmis Dāvanu Karti pasūtījuma formā uz savu norādīto e-pasta adresi 1 stundas laikā pēc tam, kad Klients ir samaksājis par to, kā arī, ja Klients gaida kādu citu atbildi, kas Pārdevējam būtu bijis jāsniedz elektroniski, bet Klients to nav saņēmis, Klienta pienākums ir par to informēt Pārdevēju telefoniski +371 29196349 vai arī elektroniski rakstot uz aquavillaspa@bonittacosmetics.lv.

4. Atteikuma tiesības

4.1. Atteikuma tiesības ir piemērojamas tikai Klientiem, kuri atbilst Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 1. panta trešajam punktam. Uz Klientiem, kas nav atzīstami par patērētājiem Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, attiecas tai kategorijai atbilstošie normatīvie akti.
4.2. Atteikuma tiesības ir Klienta tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot Pārdevējam zaudējuma atlīdzību. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo Klientu no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preces atdošanu atpakaļ Pārdevējam.
4.3. Klientam ir tiesības atteikties no Dāvanu Kartes 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Dāvanu Kartes apmaksas brīža, ja Dāvanu Karte nav tikusi izmantota. Dāvanu Karte tiek uzskatīta par izmantotu ar brīdi, kad Klients saņem preci vai pakalpojumu par Dāvanu Kartē norādīto cenu.
4.4. Lai izmantotu atteikuma tiesības attiecībā uz Dāvanu Karti, Klientam ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) ir jāinformē Pārdevējs par lēmumu atteikties no konkrētā Dāvanu Kartes.
4.5. Atteikumu tiesību izmantošanas gadījumā attiecībā uz precēm, Klienta pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīšanas Pārdevējam, nosūtīt vai nodot preci atpakaļ Pārdevējam viņa tirdzniecības vietā vai juridiskajā adresē.
4.6. Ja Klients viennozīmīgi izvēlējies piegādes veidu, kas atšķiras no parastā preces piegādes veida, kurš ir vislētākais no Pārdevēja piedāvātajiem, Pārdevējam nav pienākums atmaksāt Klientam izmaksas, kuras pārsniedz ar parasto preces piegādes veidu saistītās izmaksas. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms termiņa beigām. Šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad Pārdevējs pats piedāvājis paņemt preci atpakaļ vai, ja prece līguma noslēgšanas brīdī ir piegādāta Klienta dzīvesvietā un tās īpašību dēļ to nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu.
4.7. Klients nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
4.7.1. ir izpildīts Klienta izvēlētais pakalpojums, par noteiktu summu, izmantojot savu Dāvanu karti. Tā rezultātā Klients ir apmierināts ar savu izvēli un zaudē savas tiesības izmantot atteikuma tiesības;
4.7.2. preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras Pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
4.7.3. prece tiek izgatavota pēc Klienta norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
4.7.4. Klients ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

5. Noslēguma noteikumi

5.1. Ja kāds no šo noteikumu punktiem vai to daļām kļūst par spēkā neesošu, neizpildāmu, vai zaudē juridisko spēku, tas neietekmē pārējo punktu spēkā esamību un darbības laiku.
5.2. Ja starp Klientu un Pārdevēju rodas strīds, puses to cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja Puses nespēj vienoties strīdīgajos jautājumos pārrunu ceļā, tad strīds ir jānodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesu iestādēm.
5.3. Visos citos jautājumos, ko neregulē šīs Mājaslapas noteikumi, puses vadās no spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumiem.
5.4. Šie noteikumi stājās spēkā un ir spēkā līdz brīdim, kamēr Klients apmeklē un lieto piedāvātos pakalpojumus šajā Mājaslapā.